Fundusze Europejskie Program RegionalnyŚląskieEuropejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoUnia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Ośrodek rehabilitacji leczniczej "Troniny"

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ 2017 NA PROWADZENIE PRAC PRZEMYSŁOWYCH DOTYCZĄCYCH URZĄDZENIA DIAGNOSTYCZNEGO DO BADANIA SKOLIOZ ORTHOMETRU ORAZ URZĄDZENIA TERAPEUTYCZNEGO – GRAWITACYJNEGO KOREKTORA SKOLIOZ – GKS-U, W TYM OPRACOWANIE I ZINTEGROWANIE ALGORYTMÓW OPROGRAMOWANIA DLA ORTHOMETRU.

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

TERMIN SKŁADANIA OFERT: DO DNIA 31-01-2018
 
NUMER OGŁOSZENIA: 1077563
 
STATUS OGŁOSZENIA: Zakończone

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej:
a) za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego ul. Staszica 32, 42-100 Kłobuck. Zapytania ofertowego (decyduje data wpływu a nie data nadania) w zamkniętej kopercie zawierającej adres wykonawcy oraz dopisek „Oferta w postępowaniu ofertowym nr 1/2017 – Prace przemysłowe dotyczące urządzenia diagnostycznego do badania skolioz, orthometru oraz urządzenia terapeutycznego – grawitacyjnego korektora skolioz – GKS-u, w tym opracowanie i zintegrowanie algorytmów oprogramowania dla orthometru
b) w formie elektronicznej w postaci skanu na adres email: projekt.troniny@gmail.com w tytule maila należy wpisać „Oferta w postępowaniu ofertowym nr 1/2017 – Prace przemysłowe dotyczące urządzenia diagnostycznego do badania skolioz, orthometru oraz urządzenia terapeutycznego – grawitacyjnego korektora skolioz – GKS-u, w tym opracowanie i zintegrowanie algorytmów oprogramowania dla orthometru.
2. Ostateczny termin składania ofert mija 31.01.2018 o godzinie 20.00.
3. Oferty niekompletne lub złożone po terminie określonym w punkcie 2 nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.
5. Ocena ofert odbędzie się w terminie maksymalnie 7 dni od daty złożenia ofert.
6. Oferenci zostaną poinformowani o wyniku postępowania w zakresie nazwy oferenta, którego oferta została wybrana.

ADRES E-MAIL, NA KTÓRY NALEŻY WYSŁAĆ OFERTĘ

projekt.troniny@gmail.com

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

Dr Marek Kluszczyński

NR TELEFONU OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

603370328

SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kolejnych etapów prac przemysłowych (konstrukcyjnych i technologicznych) dotyczących urządzenia diagnostycznego do badań skolioz (orthometru), oraz opracowanie i zintegrowanie algorytmów oprogramowania gromadzącego dane (wykonywania i odczytu pomiarów) oraz wykonania i udoskonalenia urządzenia do terapii skolioz Grawitacyjnego Korektora Skolioz-GKS-u.

KATEGORIA OGŁOSZENIA: Usługi

PODKATEGORIA OGŁOSZENIA: Usługi badawcze

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Województwo: śląskie

Powiat: kłobucki

Miejscowość: Badania prowadzone są w Kłobucku przy ul. Staszica 32. Zamawiający wymaga aby przedmiot Zamówienia był wykonywany w odległości nie większej niż 200 km od miejsca prowadzenia badań.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CEL ZAMÓWIENIA

Celem zamówienia jest przeprowadzenie prac przemysłowych dotyczących opracowania urządzenia diagnostycznego do badania skolioz – orthometru; opracowania oprogramowania klienckiego do odbioru danych i zintegrowania algorytmów oprogramowania dla orthometru prowadzących do wykonania jego prototypu. Ponadto wykonanie udoskonalenia urządzenia terapeutycznego – grawitacyjnego korektora skolioz (GKS).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kolejnych etapów prac przemysłowych (konstrukcyjnych i technologicznych) dotyczących stworzenia urządzenia diagnostycznego do badań skolioz (orthometru), oraz opracowanie i zintegrowanie algorytmów oprogramowania gromadzącego dane (wykonywania i odczytu pomiarów) orthometru. Udoskonalenie urządzenia do terapii skolioz Grawitacyjnego Korektora Skolioz-GKS-u, polegające na opracowaniu nowego modelu pelot korygujących skoliozę posiadających możliwość pomiaru siły nacisku i obrazowania położenia i siły nacisku

Oferent może złożyć ofertę na jedną wybraną przez siebie część zapytania, dwie wybrane przez siebie lub wszystkie trzy części zapytania. Zarówno warunki udziału w postępowaniu jak i ocena złożonej oferty będzie dokonywana dla każdej z części zapytania odrębnie.

a) Część I Zamówienia

1. Wykonanie schematów i rysunków konstrukcyjnych przyrządu – orthometru do 20.04.2018
2. Wykonanie schematów układu elektronicznego warstwy sprzętowej orthometru do 20.04.2018
3. Wykonanie prototypu układu elektronicznego orthometru integrującego funkcje algorytmów sterującego urządzeniem do odbioru pomiaru i przesyłania (archiwizowania) danych do 31.08.2018
4. Wykonanie prototypu orthometru z oprogramowaniem RC 1 do testów klinicznych – LICZBA SZTUK 3 do 31.08.2018

b) Część II Zamówienia

1. Wykonanie algorytmu oprogramowania sterującego orthometrem do 05.04.2018
2. Wykonanie algorytmu oprogramowania klienckiego do odbioru przesyłania i archiwizowania danych z przyrządu do 05.04.2018
3. Opracowanie wersji beta oprogramowania klienckiego do odbioru danych z orthometru do 16.08.2018
4. Walidacja funkcji oprogramowania klienckiego do odbioru danych z orthometru do 16.08.2018
5. Opracowanie oprogramowania w wersji RC1 (release candidate 1) dla oprogramowania klienckiego do odbioru danych z orthometru do 16.08.2018

c) Część III Zamówienia

1. Analiza możliwych rozwiązań systemu do pomiaru siły nacisku pelot (SPSnp) w urządzeniu rehabilitacyjnym -grawitacyjnym korektorze skolioz (przy wykorzystaniu sensorów różnego typu) do 20.04.2018
2. Wykonanie rysunków i modeli grawitacyjnego korektora skolioz z wykorzystaniem wyników badań nad pelotami korekcyjnymi
do 20.04.2018
3. Opracowanie projektu, wykonanie i porównanie rozwiązań prototypowych systemu pelot SPSnp grawitacyjnego korektora skolioz na stanowisku badawczym do 31.08.2018
4. Opracowanie wersji końcowej wybranego rozwiązania w zakresie systemu pelot do grawitacyjnego korektora skolioz oraz jego integracja konstrukcyjna z urządzeniem rehabilitacyjnym do 31.08.2018
5. Badania testowe prototypowego systemu pelot SPSnp w różnych warunkach pracy urządzenia do 31.08.2018
6. Wykonanie prototypowego systemu pelot SPSnp do grawitacyjnego korektora skolioz – LICZBA SZTUK 3 do 31.08.2018.

Ze względu na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa uzupełniony opis zamówienia (Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 1/2017 – Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia) zostanie wysłany do potencjalnych zainteresowanych wykonawców, którzy zobowiążą się do zachowania poufności oraz niewykorzystania przekazanych informacji (w terminie umożliwiającym przygotowanie i złożenie oferty) składając w wersji pisemnej Zobowiązanie stanowiące (Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 1/2017 ) w terminie najpóźniej do dnia 24.01.2018.
Płatności dokonywane będą po otrzymaniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego raportu z realizacji każdego z w/w etapów – w oparciu o wystawione przez wykonawcę fakturę VAT.
Potwierdzeniem właściwe przeprowadzonego etapu będzie protokół zdawczo-odbiorczy, w którym będą wyszczególnione wszystkie dokumenty (w tym np. konieczne raporty, analizy itp.) i prace wykonane w ramach danego zadania. Raporty po wykonaniu etapów powinny zostać przekazane w pliku PDF, DOC w języku polskim oraz w formie papierowej w wersji polskiej, wraz z podpisami autorów raportu.

KOD CPV: 73000000-2

NAZWA KODU CPV: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

do 24.01.2018r. – termin składania załącznika nr 2 – Zobowiązania do zachowania poufności oraz niewykorzystania przekazanych informacji
29-12-2017 do 31-01-2018 – termin składania ofert
do 07.02.2018 – wybór realizatorów/wykonawców i podpisanie umowy.Oferent może złożyć ofertę na jedną wybraną przez siebie część zapytania, dwie wybrane przez siebie lub wszystkie trzy części zapytania. Zarówno warunki udziału w postępowaniu jak i ocena złożonej oferty będzie dokonywana dla każdej z części zapytania odrębnie.a) Część I Zamówienia
1. Wykonanie schematów i rysunków konstrukcyjnych przyrządu – orthometru do 20.04.2018
2. Wykonanie schematów układu elektronicznego warstwy sprzętowej orthometru do 20.04.2018
3. Wykonanie prototypu układu elektronicznego orthometru integrującego funkcje algorytmów sterującego urządzeniem do odbioru pomiaru i przesyłania (archiwizowania) danych do 31.08.2018
4. Wykonanie prototypu orthometru z oprogramowaniem RC 1 do testów klinicznych – LICZBA SZTUK 3 do 31.08.2018 

b) Część II Zamówienia
1. Wykonanie algorytmu oprogramowania sterującego orthometrem do 05.04.2018
2. Wykonanie algorytmu oprogramowania klienckiego do odbioru przesyłania i archiwizowania danych z przyrządu do 05.04.2018
3. Opracowanie wersji beta oprogramowania klienckiego do odbioru danych z orthometru do 16.08.2018
4. Walidacja funkcji oprogramowania klienckiego do odbioru danych z orthometru do 16.08.2018
5. Opracowanie oprogramowania w wersji RC1 (release candidate 1) dla oprogramowania klienckiego do odbioru danych z orthometru do 16.08.2018

c) Część III Zamówienia
1. Analiza możliwych rozwiązań systemu do pomiaru siły nacisku pelot (SPSnp) w urządzeniu rehabilitacyjnym -grawitacyjnym korektorze skolioz (przy wykorzystaniu sensorów różnego typu) do 20.04.2018
2. Wykonanie rysunków i modeli grawitacyjnego korektora skolioz z wykorzystaniem wyników badań nad pelotami korekcyjnymi
do 20.04.2018
3. Opracowanie projektu, wykonanie i porównanie rozwiązań prototypowych systemu pelot SPSnp grawitacyjnego korektora skolioz na stanowisku badawczym do 31.08.2018
4. Opracowanie wersji końcowej wybranego rozwiązania w zakresie systemu pelot do grawitacyjnego korektora skolioz oraz jego integracja konstrukcyjna z urządzeniem rehabilitacyjnym do 31.08.2018
5. Badania testowe prototypowego systemu pelot SPSnp w różnych warunkach pracy urządzenia do 31.08.2018
6. Wykonanie prototypowego systemu pelot SPSnp do grawitacyjnego korektora skolioz – LICZBA SZTUK 3 do 31.08.2018

31-08-2018 – zakończenie realizacji usługi

ZAŁĄCZNIKI

Zapytanie Ofertowe nr 1/2017 (doc)
Zapytanie Ofertowe nr 1/2017 (pdf)
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Nr 1/2017 – Zobowiązanie do zachowania poufności oraz niewykorzystania przekazanych informacji
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Nr 1/2017 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego Nr 1/2017 – Oświadczenia do oferty
 
PYTANIA I WYJAŚNIENIA

Brak pytań i wyjaśnień

UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI

1. Każdy podmiot składający Ofertę na Część I Zamówienia musi spełniać następujące warunki:
a) prowadzić działalność w zakresie badań i rozwoju, tj. posiadać wpisane PKD z grupy 72.1 Badania naukowe, prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych – ocena spełnienia warunku będzie dokonywana na podstawie oświadczenia oraz aktualnego wypisu z CEiDG lub KRS lub innego dokumentu rejestrowego, na którym widnieje ww. PKD
2. Każdy podmiot składający Ofertę na Część II Zamówienia musi spełniać następujące warunki:
a) prowadzić działalność związaną z oprogramowaniem tj. posiadać wpisane PKD z grupy 62.01 Z . – ocena spełnienia warunku będzie dokonywana na podstawie oświadczenia oraz aktualnego wypisu z CEiDG lub KRS lub innego dokumentu rejestrowego, na którym widnieje ww. PKD
3. Każdy podmiot składający Ofertę na Część III Zamówienia musi spełniać następujące warunki:
a) prowadzić działalność w zakresie badań i rozwoju, tj. posiadać wpisane PKD z grupy 72.1 Badania naukowe, prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych – ocena spełnienia warunku będzie dokonywana na podstawie oświadczenia oraz aktualnego wypisu z CEiDG lub KRS lub innego dokumentu rejestrowego, na którym widnieje ww. PKD

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

1. Każdy podmiot składający Ofertę na Część I Zamówienia musi spełniać następujące warunki:
a) posiadać udokumentowane doświadczenie w projektowaniu / opracowaniu urządzeń medycznych
b) posiadać doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do procesu certyfikacji urządzeń medycznych
2. Każdy podmiot składający Ofertę na Część II Zamówienia musi spełniać następujące warunki:
a) posiadać udokumentowane doświadczenie w pisaniu oprogramowania dla urządzeń medycznych
3. Każdy podmiot składający Ofertę na Część III Zamówienia musi spełniać następujące warunki:
a) posiadać udokumentowane doświadczenie w projektowaniu / opracowaniu urządzeń medycznych
b) posiadać doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do procesu certyfikacji urządzeń medycznych

POTENCJAŁ TECHNICZNY

1. Każdy podmiot składający Ofertę na Część I Zamówienia musi spełniać następujące warunki:
a) posiadać potencjał techniczny (warsztat) wystarczający do wykonania przedmiotu Zamówienia
2. Każdy podmiot składający Ofertę na Część II Zamówienia musi spełniać następujące warunki:
a) posiadać potencjał techniczny (warsztat/oprogramowanie/sprzęt) wystarczający do wykonania przedmiotu Zamówienia
3. Każdy podmiot składający Ofertę na Część III Zamówienia musi spełniać następujące warunki:
a) posiadać potencjał techniczny (warsztat) wystarczający do wykonania przedmiotu Zamówienia

OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Posiadanie potencjału kadrowego wystarczającego do wykonania przedmiotu zamówienia oraz:
1. Każdy podmiot składający Ofertę na Część I Zamówienia musi spełniać następujące warunki:
a) wyznaczyć do realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej 2 pracowników z wyższym wykształceniem: technicznym lub informatycznym lub elektronicznym, oraz posiadających doświadczenie w realizacji projektów polegających na opracowaniu urządzeń medycznych
2. Każdy podmiot składający Ofertę na Część II Zamówienia musi spełniać następujące warunki:
a) wyznaczyć do realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej 1 pracownika z wyższym wykształceniem informatycznym posiadającego doświadczenie w realizacji projektów polegających na pisaniu programów do urządzeń medycznych
3. Każdy podmiot składający Ofertę na Część III Zamówienia musi spełniać następujące warunki:
a) wyznaczyć do realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej 2 pracowników z wyższym wykształceniem: technicznym lub informatycznym lub elektronicznym, oraz posiadających doświadczenie w realizacji projektów polegających na opracowaniu urządzeń medycznych

SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
Oferent nie jest w trakcie postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub które ogłosiły upadłość.

DODATKOWE WARUNKI

1. Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na :
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Oferent w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządził istotnej szkody względem zamawiającego nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie.
3. Oferent będąc osobą fizyczną, nie został prawomocnie skazany lub którego członkowie zarządu nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
4. Oferent nie dokonał poważnych, podważających jego wiarygodność uchybień i niedociągnięć we wcześniejszych projektach realizowanych w podobnym zakresie.
5. Prace badawcze przemysłowe w ramach niniejszego zamówienia będą prowadzone w odległości nie większej niż 200 km od miejsca prowadzenia badań przez Zamawiającego tj. ul. Staszica 32, 42-100 Kłobuck. Warunek podyktowany jest koniecznością ścisłej współpracy zespołu nadzorującego oraz badawczego w wielu zakresach prac. Przewiduje się potrzebę cotygodniowej wizyty koordynatorów w pracowni badawczej. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonywana będzie na podstawie oświadczenia – załącznik nr 4.

WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy z poszanowaniem ustawy Kodeksu Cywilnego. Zmiany będą mogły być wprowadzone do Umowy po otrzymaniu decyzji jednostki współfinansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia,między innymi w zakresie :
– Zmian nazwy, siedziby firmy, zmiany teleadresowe, ilości i numerów kont bankowych Wykonawcy lub Zamawiającego (zmiany podmiotowe);
– Zmiany osób reprezentujących w trakcie realizacji umowy interesy Stron;
– Zmian przepisów obowiązującego prawa dotyczącego umowy;
– Zmiany sposobu realizacji zadania oraz pozostałych zobowiązań Wykonawcy, w szczególności w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożność zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom, na które Strona nie ma wpływu i której nie można przypisać drugiej Stronie), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie, ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny, strajk, zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne lub wewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy; jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub przewiduje się, że uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie dostawy bądź pozostałych zobowiązań wynikających z umowy, to Strona ta powiadomi drugą stronę o zaistniałym wydarzeniu lub okolicznościach i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie będzie uniemożliwione w ich wyniku; powiadomienie to zostanie przekazane niezwłocznie od momentu powzięcia wiedzy o wydarzeniach bądź okolicznościach;
-Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
-Zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT lub podatku akcyzowego.

LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

1. Aktualny wypis z CEIDG lub KRS lub innego dokumentu rejestrowego, na którym widnieje wymagane PKD
2. Oświadczenia do oferty stanowiące złącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego
3. CV osób zaplanowanych do realizacji przedmiotu Zamówienia
4. Zobowiązanie do zachowania poufności oraz niewykorzystania przekazanych informacji stanowiące złącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
5. Formularz ofertowy stanowiące złącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

OCENA OFERTY

KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

KRYTERIA ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY OFERT

1. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną wybraną przez siebie, dwie wybrane przez siebie lub trzy części zamówienia.
2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert oddzielnie dla każdej z części zapytania na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów (max 100 pkt) wyliczonych w oparciu o kryteria określone w punkcie 3. Oferty niekompletne (nie zawierające załączników wskazanych w punktach 1-4 w Formularzu Ofertowym i/lub zał. nr 4 do zapytania ofertowego – Oświadczenia) nie będą podlegały ocenie.
3. Kryteria oceny stosowane dla części 1 ,2 oraz 3 zamówienia odrębnie:
a) Część I Zamówienia :
– cena netto – waga 100% (maksymalna liczba punktów: 100)
Sposób dokonania oceny: cena netto oferty/ cena netto oferty badanej x 100 x 100%= ilość punktów

b) Część II Zamówienia :
– cena netto – 100% (maksymalna liczba punktów: 100)
Sposób dokonania oceny: cena netto/cena netto oferty badanej x 100 x 100%= ilość punktów

c) Część III Zamówienia :
– cena netto– 100% (maksymalna liczba punktów: 100)
Sposób dokonania oceny: cena netto/cena netto oferty badanej x 100 x 100%= ilość punktów.

WYKLUCZENIA

Wykluczeniu podlega oferent, który :
– w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządził istotną szkodę względem zamawiającego nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie.
– będąc osobą fizyczną, został prawomocnie skazany lub którego członkowie zarządu zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych
– dokonał poważnych, podważających jego wiarygodność uchybień i niedociągnięć we wcześniejszych projektach realizowanych w podobnym zakresie.
– jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
– jest w trakcie postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub ogłosił upadłośćPotwierdzeniem braku wskazań do wykluczenia oferenta jest wypełnienie i dostarczenie przez niego załącznika nr 4 do zapytania ofertowego – „Oświadczenia do oferty”.

ZAMAWIAJĄCY – BENEFICJENT

NAZWA: OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ „TRONINY” EWA KLUSZCZYŃSKA

ADRES:

42-165 Troniny

śląskie, kłobucki

NIP: 5741154905

TYTUŁ PROJEKTU

Rozwój kompleksowego programu profilaktyki i leczenia wad postawy dzieci i młodzieży z wykorzystaniem innowacyjnych urządzeń do diagnostyki i leczenia wad postawy.

NUMER PROJEKTU

RPSL.01.02.00-24-064B/16-00